CEF Can Mir Notícies

El CEF Can Mir impulsa canvis normatius que afavoreixin la pràctica esportiva dels menors acollits

17/05/2022
Comunicació

L’entitat està treballant per aconseguir acords institucionals (ajuntaments, consell comarcals, Generalitat) i federatius (Federació Catalana de Futbol, FEF i FIFA) que permetin inscriure i participar als joves acollits a les activitats esportives.

El CEF Can Mir impulsa canvis normatius que afavoreixin la pràctica esportiva dels menors acollits

La iniciativa parteix de les dificultats que tenen els joves acollits per poder inscriure's i competir en lligues federades. En aquest sentit, ens trobem amb barreres per tal que l’esport sigui accessible per a tothom, tant per la normativa a Catalunya com pels requisits que demanen les federacions esportives per inscriure aquests esportistes.

Aquestes limitacions normatives i requisits són contradictoris amb les que protegeixen els drets dels menors, com la Declaració i Convenció dels drets dels infants de les Nacions Unides, l'Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola, la Llei orgànica de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, la Llei dels drets i oportunitats en la infancia i l'adolescència de la Generalitat de Catalunya, el Pacte per a la infància a Catalunya, el Pla de ciutadania i de les migracions de Catalunya, o el Decret de les entitats esportives a Catalunya.

El CEF Can Mir va redactar una proposta de resolució que pugues ser aprovada, en primera instància pels ajuntaments, per donar suport a aquests canvis i que es poguessin traslladar a altres institucions i organismes.

Les modificacions normatives i reglamentàries que proposem a la resolució són les següents:

1) La modificació del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, que estableix que “tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la federació catalana... els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en aquest territori, i que l’acreditin en els dos últims anys...

En aquest sentit, caldria eliminar el criteri dels dos anys, que es pot entendre com un element discriminatori i que no afavoreix la integració dels nouvinguts des del moment de la seva arribada, entenent l’esport com un element d'acollida i d’inclusió rellevant.

 

2) Instar a les federacions (FCF, FEF i FIFA) que els requeriments per a la inscripció dels infants i joves acollits a les competicions esportives s’ajustin a la legalitat existent pel que fa el dret a la pràctica esportiva i en general els dels menors.

També, que es limiti l’àmbit d’aplicació dels estrictes requeriments federatius exclusivament als clubs vinculats al futbol professional o a les pràctiques de transferència de jugadors que no garanteixin els drets dels infants i joves.

 

3) Instar a la Federació Catalana de Futbol (FCF), així com a la Federació Espanyola de Futbol (FEF) a:

- Reconèixer com a documentació identificativa dels menors, en cas de no comptar amb passaport, el Número d’Identificació Personal (NIP) i si cal, acompanyat de certificació emesa en el cas de Catalunya, per la Direcció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. Actualment únicament es poden inscriure si el document identificatiu és el DNI, el NIE o el passaport.

- Que s’insti a la FCF i la FEF, perquè estenguin el concepte de funcions i rol parental a les persones físiques i jurídiques que exerceixen la tutela legal dels infants i els joves a efectes de la documentació que cal presentar. Actualment necessiten autorització de les famílies per que puguin jugar al futbol, el que es converteix moltes vegades en un tràmit difícil d’aconseguir.

- Que en cas de resposta nul·la o negativa per part dels diferents òrgans federatius, la Secretaria General de l’Esport estudiï la possibilitat de generar els recursos, conjuntament amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i en col·laboració amb els Consells Comarcals i els municipis de Catalunya, per fer accessible la pràctica esportiva, i concretament les competicions del futbol, als nens i joves que actualment no poden exercir els seus drets.

- Concretar un mecanisme àgil que permeti als infants i joves estrangers tutelats que puguin acreditar determinats requisits documentals, d'acord amb el fet que la funció de tutela del progenitor ha estat assumida per l’Administració, i que es faci de la mà de la DGAIA.

En principi aquesta resolució ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa el passat 29 d'abril (per unanimitat), i pel Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el passat 16 de maig (amb el vot en contra de JxC).

Ajuntament de Rubí es mostra favorable al contingut de la resolució i segurament es presentarà, i creiem s'aprovarà, en un pròxim Ple Municipal.

En paral·lel estem gestionant davant la FCF (Federació Catalana de Futbol) una reunió amb la futura Presidència i la Secretaria General per tractar aquesta qüestió, una vegada finalitzat el procés electoral en que es troba aquest ens federatiu.

Considerem que els beneficis que aportaran aquests canvis normatius i reglamentaris no únicament afectaran positivament als esportistes, si no també a les diferents entitats esportives del país que no facin un ús mercantil ni econòmic de la pràctica del futbol, així com a altres disciplines esportives.

Adjuntem el document amb el text de les resolucions aprovades fins el moment.

 

 


La notícia als mitjans